Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OSTRZEŻENIE NR 7 SILNY WIATR

OSTRZENIE NR 7 SILNY WIATR

2018-01-29 13:24:57
PROGNOZA POGODY

PROGNOZA POGODY

2018-01-03 10:41:24
OSTRZEŻENIE NR 51

OSTRZEŻENIE NR 51. Stopień zagrożenia 1 Burze z gradem

2015-08-08 14:56:31
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY SRODOWISKA

KOMUNIKAT O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO DLA OZONU

2015-08-07 10:41:44
OSTRZEŻENIE NR 29

OSTRZEŻENIE NR 29 SILNE BURZE Z GRADEM STOPIEŃ ZAGROZENIA 2, INTENSYWNE OPADY DESZCZU STOPIEŃ ZAGROŻENIA I

2015-05-05 13:07:03
ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 21 Zjawisko: Opady śniegu

 ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 21 Zjawisko: Opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od 2015-04-01 08:00:00 do 2015-04-02 20:00:00
Przebieg: W obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Do godz. 18:00 dnia 01.04.2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 20 wydane o godz. 15:10 dnia 30.03.2015. Zmiana dotyczy błędnego nr obowiązującego Ostrzeżenia.
2015-03-31 19:05:47
OSTRZEŻENIE NR 20 SILNY WIATR

 
OSTRZEŻENIE NR 20 SILNY WIATR
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od 2015-03-31 07:00:00 do 2015-04-01 18:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, początkowo z południa, później z zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru (100 km/h) prognozowane są późnym popołudniem 31.03 i początkowo w nocy 31.03/01.04 oraz ponownie w godzinach południowych 01.04.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2015-03-30 15:10:00
Synoptyk: Piotr Mańczak

2015-03-30 21:34:43
ZAKAZ WYPALANIA TRAW

 Znalezione obrazy dla zapytania zakaz wypalania traw

Przepisy dotyczące wypalania traw


Przepisy prawne o zakazie palenia lasów, łąk


USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880)


Art. 15.
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto:
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,
- podlega karze aresztu albo grzywny.

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435)
Art. 30.
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2) korzystania z otwartego płomienia,
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną, pod warunkiem że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)


§ 36.
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.
USTAWA z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 1995 r. Nr 6, poz. 29)
Art. 82.
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
5) nie zachowuje przepisowej odległości od budynków przy ustawianiu stert i stogów lub nie zachowuje obowiązujących warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas omłotów,
7) w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu:
a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
b) roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
c) pozostawia rozniecony ogień,
d) korzysta z otwartego płomienia,
e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
f) porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,
8) roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drewnianego albo przejeżdża przez taki most z otwartym ogniem lub z nie zamkniętym paleniskiem,
9) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ochrony lasu przed pożarem, nie wykonuje zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 24.
§ 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki
osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426.
Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Art. 163.
§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1) pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 164.
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40)


Art. 2. 1. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej "producentem rolnym", przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej "gruntami rolnymi".

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. Nr 65, poz. 600)
Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Utrzymywaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest:
1) uprawa roślin lub ugorowanie - w przypadku gruntów ornych;
2) koszenie trawy co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym - w przypadku łąk;
3) wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw - w przypadku pastwisk.
§ 3. 1. Dopuszcza się przemienne użytkowanie łąk i pastwisk.
2. Łąki, pastwiska i ścierniska nie powinny być wypalane.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 181, poz. 1878)


§ 2. Plan działania "wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", zwany dalej "planem działalności rolno-środowiskowej", zawiera następujące informacje ogólne:
10) charakterystykę gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem:
c) stosowania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 5
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO POD WZGLĘDEM STOSOWANIA ZASAD ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
7. Ocena gospodarowania na użytkach zielonych:
1) czy przestrzegany jest zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin? Tak/nie
9. Ochrona siedlisk przyrodniczych:
1) czy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym ochroną prawną? Tak/nie
2) jeżeli tak, to czy w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymogi obowiązujące na obszarach objętych ochroną, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody? Tak/nie
10. Ocena ochrony gleb:
1) czy przestrzegany jest zakaz wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych? Tak/nie

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. U. Nr 73, poz. 657)
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:


§ 3. Działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 1257/1999/WE, jeżeli w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymagania w zakresie:
5) gospodarki na użytkach zielonych,
6) utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym,
7) ochrony siedlisk przyrodniczych,
8) ochrony gleb,
- określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Załącznik nr 1
WYMAGANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Przestrzeganie wymogów obowiązujących na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
Przestrzeganie zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

 
2015-03-12 09:48:58
OSTRZEŻENIE Nr 16 Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne

 OSTRZEŻENIE Nr 16 Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od 2015-02-07 22:00:00 do 2015-02-08 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego-zachodu. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, miejscami do 25 cm.
Prawdopodobieństwo: Zawieje/zamiecie ?nie?ne 80%, Silny wiatr 
2015-02-07 15:46:11
OSTRZEŻENIE Nr 11 Zjawisko: Intensywne opady śniegu

OSTRZEŻENIE Nr 11 Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od 2015-01-26 22:00:00 do 2015-01-27 20:00:00
Przebieg: W obszarach powyżej 400 m npm prognozuje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, miejscami do 20 cm. 
2015-01-26 22:16:13