Zarejestrowanie działalności 

 
Zarejestrowanie działalności - wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód tożsamości do wglądu.


Opłaty:
1. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają opłatom.


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Jednostka odpowiedzialna:
Referat USC i Spraw Obywatelskich

ul. 11-go Listopada 35, parter, pok. 1f 
w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
tel. 75 7816344

 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi
Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje: 

1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna

2. Wniosel o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

      1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego nr ewidencjyny PESEL, o ile taki posiada,

      1a. numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

      2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca,

      3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności,

      5. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

3. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

4. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu, gdy: 

      1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

   

Podstawa prawna:
art. 7 a, b, c, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)


Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki

wniosek_o_wpis_do_EDG_zmiana,zawieszenie,wznowienie,zaprzestanie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RD_cd.wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.48k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RB_informacja_o_rachunkach_bankowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.29k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-MW_dodatkowe_miejsce_wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Żyłkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-03-19 15:04:16
Czas publikacji: 2007-03-19 15:04:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak