Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewid.dział.gosp. 

 
Zmiana we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód tożsamości do wglądu.

Opłaty:
  • Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlega opłatom.
 
Termin załatwienia sprawy:
  • Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat USC i Spraw Obywatelskich, ul. 11-go Listopada 35, parter, pok. 1f, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piatek od 7.30 do 15.30, tel. 75 7816344.


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu  i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .
3. Organ ewidencyjny dokonuje zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do wniosku niezwłocznie oraz doręcza przedsiębiorcy z urzędu zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Zgłoszenie zmiany do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno nastąpić w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu tzn.:
1) oznaczenia przedsiębiorcy,
2) oznaczenia miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy,
3) określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
4) wskazania miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
5) wskazanie daty rozpoczęcia działalności,
6) zmiany telefonu kontaktowego lub adresu poczty e-mail.
5. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna:
art. 7 b, c, d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

wniosek_o_wpis_do_EDG_zmiana,zawieszenie,wznowienie,zaprzestanie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RD_cd.wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.48k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RB_informacja_o_rachunkach_bankowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.29k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-MW_dodatkowe_miejsce_wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Żyłkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-03-27 10:17:24
Czas publikacji: 2007-03-27 10:17:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak