Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie 

 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

 
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie -17 zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) - zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek Przedsiębiorcy.

 2. Opłatę skarbową można uiścić w następujący sposób:

  1. wpłata gotówkowa na Poczcie,

  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój: Bank Zachodni WBK SA, nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505.

 3. Osoby dokonujące wpłaty opłaty skarbowej przy załatwieniu sprawy obowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w momencie rozpoczęcia sprawy.

 4. Osoby ubiegające się o zwolnienie z tytułu opłaty skarbowej muszą przedstawić zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 5. Zgodnie z art. 9 w/w ustawy opłata skarbowa podlega zwrotowi:

  1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

  2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty następuje na wniosek.


Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Sekretariat Urzędu Miasta,

 2. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, pok. 24b.


Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, ul. 11 Listopada 35, II p. pok. 24b, tel. 075 71 36 482.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna:

Art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 233 poz. 2268 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszeniu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektów nie będących takimi obiektami jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc m.in.: pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wczasowe, ośrodki wypoczynkowe itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 3. Nie dokonanie odpowiedniego wpisu stanowi naruszenie przepisów z art. 60 §4 KW, w myśl których świadczenie usług hotelarskich w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 4. Po złożeniu wniosku Przedsiębiorca otrzymuje pisemną informację potwierdzającą dokonanie wpisu. W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji Przedsiębiorcą składa pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.

Druk do pobrania - wniosek wraz załącznikami poniżej:

 

Załączniki

wniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich.doc

Data: 2015-10-13 10:29:33 Rozmiar: 70.5k Format: .doc Pobierz

wniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich.pdf

Data: 2015-10-13 10:29:33 Rozmiar: 87.42k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 823
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Hajny-Daszko
Czas wytworzenia: 2007-03-19 14:21:02
Czas publikacji: 2015-10-13 10:29:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak