Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Urząd Miasta Świeradów–Zdrój,
ul. 11-go Listopada 35,
pok. 15, I piętro.
 
Od 1 stycznia 2018 roku Punkt czynny jest:
 
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 - 12.30,
a w piątek w godzinach: 8.00 - 12.00
 
poniedziałek, wtorek – Radca Prawny STANISŁAW URBAŃCZYK;
środa, czwartek – Radca Prawny MARIUSZ KOZIOŁ
piątek – Adwokat PAWEŁ HRYŃ
 
Punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową.
 

Na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką, Izbą Radców Prawnych
w Wałbrzychu oraz umową z wybraną w ramach otwartego konkursu organizacją pozarządową,
pomocy prawnej będą udzielać wyłącznie adwokaci i radcowie prawni.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2)
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3)
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4)
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1)
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z
późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia,
2)
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
3)
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
4)
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
5)
która nie ukończyła 26 lat,
6)
która ukończyła 65 lat,
7)
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8)
która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z
ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych).
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje odpowiednio przez:
1)
przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy
społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2)
przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3)
przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego;
4)
przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa;
5)
przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)
złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska
żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia
lub poniesienia; straty.
7)
przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej
dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2030). Zapraszamy również na
stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Hajny-Daszko
Czas wytworzenia: 2017-12-21 09:15:58
Czas publikacji: 2018-01-08 10:10:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak