Wniosek o wydanie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

 
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
b) numer w rejestrze przedsiębiorców
c) określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego
d) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
e) czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat).
2. odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
4. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i zatrudnionych przez niego kierowców,
6. świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez niego kierowców
7. świadectwo legalizacji taksometru
8. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 – letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy przyczyn zależnych od wnioskodawcy,
9. urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,

Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:

2 – 15 lat wynosi 200 zł15 – 30 lat wynosi 250 zł30 – 50 lat wynosi 300 złOpłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.(na podst. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miasta


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia

Jednostka odpowiedzialna:
Referat USC i Spraw Obywatelskich

ul. 11-go Listopada 35, parter, pok. 1f 
w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.
tel. 757816344Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685)
- Uchwała Nr XIII/71/2004 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia limitu wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2005 na terenie Gminy Świeradów-Zdrój

Informacje dodatkowe:
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Data: Brak danych Rozmiar: 14.74k Format: .odt Pobierz

Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Data: Brak danych Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Żyłkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-03-27 11:03:33
Czas publikacji: 2007-03-27 11:03:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak