Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej 

 
Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej
 

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu  i o wznowieniu wykonywania działalności gospdarczej


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód tożsamości do wglądu.
Opłaty:
  • Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.


 Termin załatwienia sprawy:
  • Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:
  • Referat USC i Spraw Obywatelskich, ul. 11-go Listopada 35, parter, pok. 1f , w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30, tel. 75 7816344.

 
Dodatkowe informacje: 

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

 2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

5. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

7. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

8. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada;

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy;

3) wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

9. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

10. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać dane, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 1 i 2.

11. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku m.in. niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. W takiej sytuacji warunkiem wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 Podstawa prawna:

  • art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) 
  • art. 7 ba oraz art. 7e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki

wniosek_o_wpis_do_EDG_zmiana,zawieszenie,wznowienie,zaprzestanie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RD_cd.wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.48k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RB_informacja_o_rachunkach_bankowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.29k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-MW_dodatkowe_miejsce_wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Żyłkiewicz
Czas wytworzenia: 2011-01-17 10:47:15
Czas publikacji: 2011-01-17 10:47:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak