Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój ponownie wyłozony do wglądu publicznego

2019-01-03 07:47:34
Obwieszczenie Burmsitrza Miasta o ponownym wyłożeniu do wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego

2018-12-18 08:56:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot zatwierdzenia podziału nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (Dz 42/3, am. 10, Obr 4)

2018-10-26 08:12:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot zgromadzenia całości materiału dowodowego w sprawie podziału nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (Dz 42/3, am. 10, Obr 4)

2018-09-25 13:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot zaopiniowania projektu podziału nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (Dz 42/3, am. 10, Obr 4)

2018-07-09 11:34:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postepowania dot podziału geodezyjnego ul. Korczaka 7

2018-06-20 08:38:34
Projekt miejscowego planu zagospdarowania pzrestrzennego masita wraz z załacznikai wyłozony do wglądu publicznego

2018-05-23 12:27:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o strategicznej ocenie oddziaływania na srodowisko

2018-05-15 12:21:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 60/5, 59/2, 61 am. 3 obręb 4 o powierzchni 1,0960 ha ul. Zakopiańska

2018-05-04 10:29:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 6/2, 5, 4, 7/2, 3, 2, am. 3 obręb 2 o powierzchni 4,3243 ha, ul. Zacisze

2018-05-04 09:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 7, 8, 9 am. 1 obręb 6 o powierzchni 1,2798 ha ul. Dąbrowskiego

2018-05-04 09:30:24
Informacja Burmistrza Miasta Świeradów-Zdój o uzogdnieniu przez RDOŚ warunków reazlacji pzredsięwzięcia p.n. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.” oraz o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie

2017-05-30 10:24:30
Infrmacja o przedłuzeniu przez RDOŚ terminu załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

2017-05-22 11:40:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.

2017-04-07 07:49:56
Informacja Burmistrza Maista Świeradow-Zdój o wływie wniosku w sprawie sutalenia środowskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż w dniu 16.03.2017 r. do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju wpłynął wniosek

Nadleśnictwa Świeradów P.G.L. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych, dwóch kaskad i dwóch przepustów na cieku "Czarny Potok" w Leśnictwie Czerniawa

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 1/258, 2/257, 36/256 w miejscowości Świeradów Zdrój, gmina Świeradów Zdrój oraz 257/1 i 2582 Obręb Izera Gmina Mirsk.

W zał. dokumentacja w sprawie.

Dokumentacja jest także dostępna w biurze nr 2 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

2017-03-23 13:30:09
Informacja Burmistrza Maista Świeradow-Zdój o wływie wniosku w sprawie sutalenia środowskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż w dniu 10.02.2017 r. do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju wpłynął wniosek

Nadleśnictwa Świeradów P.G.L. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych, dwóch kaskad i dwóch przepustów na cieku "Czarny Potok" w Leśnictwie Czerniawa na działkach nr ewid. 1/258, 2/257, 36/256 w miejscowości Świeradów Zdrój, gmina Świeradów Zdrój”

Dokumentacja w sprawie jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój (w zał.) oraz w biurze nr 2 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój

2017-02-13 09:49:24
Nabór do komisji konkursowych 2017

2017-01-17 11:09:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu postanowienia w s. dopuszczenia Organizacji Stowarzyszenie Pracowna na rzecz Wszystkich Istot do postepowania na prawach strony

2016-10-25 10:31:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na Środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju” oraz o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy pzred wydaniem decyzji

2016-09-02 13:51:18
informacja o postanowieniu PPIS w Lubaniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na Środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

2016-09-02 13:49:35
Informacja RDOŚ we Wrocłąwiu o pzredłużeniu terminu załatwienia sprawy dt. postepowania w spr. ustalenia srodowiskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia p.n. "Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni scieków Ecol-Cheif" wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju"

2016-06-24 13:03:37
Informacja regionalnego Dyrektora OChrony Środiwiska we Wrocąłwiu o przedłużeniu terminu załątwienia sprawy dot decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla rozbudowy sieci kanalziacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju

2016-05-25 10:18:07
Informacja o wpłynięciu wniosku o ustalenie srodowiskwych uwarunkowan realzaicji pzredsięwzięcia

Burmistrz Miasta informuje, iz w dniu 18.05.2016 wpłynoł wniosek o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realzacji przedsiewzięcia polegajacego na przebudowie i rozudowie oczyszczalni scieków Ekolo_chil przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju

2016-05-19 08:49:32
Nabór do komisji konkursowych 2016

2016-02-08 15:10:27
ANKIETA O ZASADNOŚCI ADAPTACJI BUDYNKU STAREGO DWORCA NA CENTRUM MUZEALNO-KULTURALNE W ŚWIERADOWIE

2016-01-18 15:41:49
Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój

W załączeniu informacja  o przeprowadzeniu inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych naa terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
2014-10-31 08:42:35
Nabór do komisji konkursowych

 
2013-12-16 14:42:34
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w dniu 5 lutego 2013 r.

 
2013-02-05 12:58:29
Ogłoszenia

 
2011-02-24 08:30:49
10 20 30 40 50 Wyników