Odpis z Rejestru Instytucji Kultury 

 
 Odpis z Rejestru Instytucji Kultury 

Opis sprawy/zadania 

Organizator (Gmina Miejska Świeradów-Zdrój) prowadzący Rejestr wydaje urzędowy poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z Rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze, natomiast odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

 

Kogo dotyczy

Osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek

 

Opłaty

5 zł – opłata skarbowa od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową można uiścić w następujący sposób:

  • wpłata gotówkowa na Poczcie,
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój: Bank Zachodni WBK SA, nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

Dorota Marek – Kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

tel. 75 71 36 482

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta (Sekretariat) Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

Parter,

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 14 dni.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie odpisu może być również złożony:

  • faksem na nr 75 78 16 585
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

Odpis przesyła się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

Załączniki

Wniosek o wydanie odpisu

Data: Brak danych Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie odpisu

Data: Brak danych Rozmiar: 32.42k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Hajny-Daszko
Czas wytworzenia: 2013-09-05 14:59:59
Czas publikacji: 2013-09-05 14:59:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak